Petitie

Geachte Volksvertegenwoordigers,


U zal ongetwijfeld onze overtuiging delen dat een van de mooiste vrijheden in onze democratie is, om te kunnen handelen volgens en zich in te zetten voor iets waar men in gelooft. Wij, professionelen in de gezondheidszorg en burgers, zijn bezorgd dat de vrijheid van het geweten van het verzorgend personeel en de vrijheid van de zorginstellingen in het gedrang komen door de huidige nieuwe wetsvoorstellen.

Het geheel van de wetsvoorstellen waar u over zal debatteren in de volgende dagen, beoogt de verwijdering van abortus uit het Strafwetboek. De meesten van hen vragen om abortus in de wet betreffende de rechten van de patiënt te regelen. Anderen wensen abortus te kwalificeren onder een afzonderlijke wet. Wanneer men namelijk abortus als een medische handeling gaat beschouwen en niet langer als een misdrijf dat onder bepaalde omstandigheden niet strafbaar is, dan komen de vrijheid van de zorginstellingen en de vrijheid van het geweten in het gedrang.

Als abortus zou worden opgenomen in de wet betreffende de rechten van de patiënt, zou het de facto een recht worden. Bovendien, als abortus als een medische handeling wordt beschouwd, verliezen de zorginstellingen het recht om het uitvoeren van abortus te weigeren binnen hun muren, vanwege het monopolie van artsen op medische handelingen. Daardoor zouden zorgverleners aan nog sterkere druk onderworpen worden om het uit te voeren of eraan deel te nemen.

Er worden wel gewetensclausules voorzien in de wetsvoorstellen ten voordele van de arts en zorgverlener. Maar volgens bepaalde wetsvoorstellen zal de arts verplicht zijn, in geval van gewetensnood, om door te verwijzen naar een andere arts die wel abortus uitvoert. Deze verplichting is een zware aanslag op de gewetensvrijheid van de arts die op geen enkele wijze wil deelnemen aan de abortusprocedure.

In de praktijk blijkt reeds dat gewetensbezwaar niet gemakkelijk aanvaard wordt en moeilijk bekomen kan worden. In het bijzonder voor studenten vroedvrouw, waar het deelnemen aan een abortus vaak als onderdeel van hun opleiding wordt gezien, kan verzet hiertegen het slagen voor hun studie in het gedrang brengen. Als abortus beschouwd wordt als een medische handeling, dan kunnen zorgverleners zich er één, twee of drie keer tegen verzetten, maar vervolgens zal de druk die op hen wordt uitgeoefend zodanig toenemen dat het nog moeilijk wordt om bezwaar aan te tekenen zonder hun loopbaan in gevaar te brengen.

Wanneer abortus een medische handeling wordt, welke arts, welke verzorger kan er dan nog rechtmatig gewetensbezwaar inroepen tegen een "medische" ingreep? Een medische ingreep vereist alleen een medische analyse en beslissing, geen gewetensbeslissing. Daar zit de tegenstrijdigheid in de wetsvoorstellen.

Juridisch gezien zou het logischer zijn, zoals dit helaas door sommige groepen reeds openlijk gevraagd wordt, om eenvoudigweg de gewetensclausule eruit te halen. En dat zal waarschijnlijk, zoals we vrezen, de volgende stap zijn na het uit de Strafwet halen van abortus. Want als abortus beschouwd wordt als een medische handeling, dan houdt de vrijheid van de zorginstellingen en de gewetensvrijheid van zorgverleners geen stand.

Dat zou de facto gekwalificeerde en gemotiveerde burgers uitsluiten van bepaalde medische beroepen. Dan zou er sprake zijn van discriminatie! Zullen we onze mooiste democratische vrijheid opgeven, namelijk de gewetensvrijheid, in een tijd waar het meer dan ooit nodig is om samen te leven in een pluralistische samenleving?

Opdat abortus niet zou worden beschouwd als een medische handeling, noch als een recht,

Om het verzorgend personeel hun gewetensvrijheid te beschermen, om de zorginstellingen hun vrijheid te beschermen,

vragen wij u, geachte Volksvertegenwoordigers, om deze wetsvoorstellen te verwerpen.


612 handtekenaars


Uw gegevens worden alleen gebruikt voor deze petitie. 

U bent een verzorger :

U bent een Belgische burger maar geen verzorger :